Customer Service

Algemene Informatie

Betalen kan met:

Creditcard (Visa, Mastercard en American Express)

iDEAL

Bancontact

PayPal

Apple Pay

Verzendkosten binnen Nederland zijn 7,50 voor pakketjes onder het bestelbedrag van 75 euro. Boven 75 euro is verzending gratis. 

 

 Het is mogelijk jouw pakketje in het buitenland te laten bezorgen. In onze webshop kun je een bestelling plaatsen met bestemming België, Duitsland of Frankrijk. De verzendkosten naar deze landen bedragen 12,50 ex. BTW. 

Het is mogelijk jouw pakketje in het buitenland te laten bezorgen. In onze webshop kun je een bestelling plaatsen met bestemming België, Duitsland of Frankrijk. De verzendkosten naar deze landen bedragen 12,50 ex. BTW. 

Wij bieden graag een snelle service en doen ons best de bestellingen zo snel mogelijk te verwerken. Jouw pakketje kun je dan binnen 1-3 werkdagen verwachten. Een vertraging in de levering wordt schriftelijk of telefonisch gemeld. De koper heeft dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, waarna Allfit het vooraf betaalde bedrag zal restitueren.

Als een product niet op voorraad is, wordt dit direct gemeld als nalevering en geldt een indicatie van nalevering van ongeveer 6 a 7 werkdagen. De koper heeft dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, waarna Allfit het vooraf betaalde bedrag zal restitueren.

Heb je een klacht over onze producten of de serviceverlening, neem dan direct contact met ons op, zodat we je een oplossing kunnen bieden. Op onze producten geldt de wettelijke garantie: het product doet wat de consument er in redelijkheid van mag verwachten.

Bij een geschil zal je klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke Geschillencommissie.

We vragen je voorafgaand aan je eerste bestelling om eenmalig een account aan te maken. Zo kunnen we je bestellingen sneller verwerken en verzenden.

Voor professionals, zoals therapeuten, leefstijl coaches, beauty specialisten en sportclubs heeft Allfit een kortingsregeling. Vraag ernaar via info@allfit.nl.

Bekijk of download hier onze Algemene Voorwaarden, wij zijn aangesloten bij Stichting Keurmerk

Bekijk of download hier onze Algemene Voorwaarden B2B, wij zijn aangesloten bij Stichting Keurmerk

 

PRIVACYVERKLARING

AllFit.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende link te klikken . 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.allfit.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): nl, gevestigd te Paradijsweg 8, 7942 HBMeppel, kvk-nummer: 72056916.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door AllFit.nl en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@allfit.nl. 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@allfit.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 11 – Cookies 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

– Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. 

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.  

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)

– Google Analytics (analytische cookie) 

– Facebook (tracking cookie)

– Google Adwords (tracking cookie)

 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Administratie AllFit.nl, info@allfit.nl.

 

PROTOCOL MELDPLICHT DATALEKKEN

Overwegingen

 • Allfit.nl hecht belang aan een goede beveiliging van haar (elektronische) systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen en worden verwerkt
 • het valt desalniettemin nooit volledig te voorkomen dat er een datalek zal plaatsvinden
 • nl is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht om (ernstige) datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen 
 • nl wenst aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen
 • nl heeft daarom een beleid geformuleerd om zo adequaat mogelijk te handelen indien er onverhoopt toch een datalek plaatsvindt

1 –  Definitie datalek

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

2 – Interne verantwoordelijke melding datalekken

 1. nl heeft een interne verantwoordelijke voor de verwerking van datalekken aangesteld die verantwoordelijk is  voor de melding van een datalek.
 2. Deze verantwoordelijke is de afdeling Administratie, met als 1e aanspreekpunt: J. Bronkhorst, telefoonnummer: ; e-mailadres: info@allfit.nl , hierna te noemen: ‘interne verantwoordelijke’. 

3 – Interne melding bij ontdekking van een datalek

 1. Degene die een datalek bij AllFit.nl ontdekt, meldt dit per omgaande aan de interne verantwoordelijke. 
 2. Indien mogelijk, zorgt degene die het datalek heeft ontdekt er gelijktijdig voor dat de gelekte gegevens meteen op afstand worden gewist of ontoegankelijk gemaakt.

4 – Onderzoek door de interne verantwoordelijke

            De interne verantwoordelijke onderzoekt onder meer:

 • of er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig gebruikt kunnen worden
 • wie of welke afdelingen binnen de organisatie betrokken zijn bij het datalek
 • of er een verwerker betrokken is bij het incident

5 – Bestrijding datalek 

De interne verantwoordelijke stopt het datalek indien dat nog kan en neemt voorts de noodzakelijke maatregelen om het datalek zo goed mogelijk te bestrijden.

6 – Vaststelling van de gevolgen van een datalek

De interne verantwoordelijke onderzoekt de mogelijke gevolgen van het datalek aan de hand van de aard en de omvang van de gegevens die gelekt zijn en stelt vast wat de nadelige gevolgen van de betrokkenen kan zijn.

7 – Medewerking verstrekking gegevens omtrent het datalek

De ontdekker/melder van het datalek biedt alle medewerking aan de interne verantwoordelijk door zo snel en zo goed mogelijk (schriftelijk) antwoord te geven op de volgende vragen: 

 • wat is er gebeurd? (omschrijving van het incident)
 • ging het per ongeluk of is het veroorzaakt door kwade opzet (denk aan gehackte gegevens)?
 • wanneer is het gebeurd? (datum en tijdstip)
 • wanneer is het ontdekt?
 • wat voor gegevens(registers) zijn gelekt? 
 • zijn de gegevens versleuteld, en zo ja hoe?
 • konden de gegevens op afstand worden gewist of ontoegankelijk gemaakt, en zo ja, is dat gebeurd?
 • wat zijn de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen?
 • welke groep(en) personen is/zijn hierdoor getroffen? (bijvoorbeeld: leerlingen, patiënten, premium leden) 
 • hoeveel personen zijn hierdoor (bij benadering) getroffen?
 • zijn er ook gegevens van personen in andere EU-landen getroffen door het datalek?
 • konden er al technische en/of organisatorische maatregelen worden getroffen naar aanleiding van het incident?

8 – Beschikbaarheid personeel na ontdekking datalek

De verantwoordelijke van de afdeling vanuit waar het datalek heeft plaatsgevonden alsook de ontdekker van het datalek en iedereen die vanuit hun functie of kennis in staat is om organisatorische en/of technische maatregelen te treffen om de gevolgen van het datalek te beperken, houden zich de 1e 24 uur na ontdekking van het datalek beschikbaar voor overleg met de interne verantwoordelijke c.q. eventueel door hem aangewezen experts en voor het zo nodig uitvoeren van opgedragen werkzaamheden als gevolg van het datalek.

9 – Beslissing melding datalekken

 1. De interne verantwoordelijke beslist zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen 60 uur na ontdekking van het datalek – al dan niet in overleg met de verantwoordelijke van de afdeling vanuit waar het datalek is ontdekt en/of door hem aangewezen experts – of het datalek dient te worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen. 
 2. Een datalek wordt in principe altijd gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.
 3. De melding van het datalek gaat gepaard met beantwoording van de vragen zoals omschreven in onderdeel 7. 
 4. Een datalek dat gemeld is aan de Autoriteit Persoonsgegeven wordt eveneens gemeld aan de betrokkenen indien het een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, tenzij inmiddels passende maatregelen zijn genomen dat het hoge risico heeft afgewend.

10 – Melding datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegeven en/of betrokkenen

 1. De interne verantwoordelijke draagt zo nodig zorg voor de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n). 
 2. Melding geschiedt zo spoedig mogelijk na de ontdekking en uiterlijk binnen 72 uur na ontdekking van het datalek. 
 3. Het is enige andere werknemer dan de interne verantwoordelijke niet toegestaan om het (mogelijke) datalek zelf aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te melden.
 4. Als een werknemer het niet eens is met de beslissing van de interne verantwoordelijke omtrent het al dan niet melden van het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan kan hij zijn grieven kenbaar maken aan de directie. 
 5. Indien daartoe verzocht, verleent een werknemer alle medewerking aan de verantwoordelijke om de getroffen personen conform artikel 34 AVG te kunnen informeren omtrent het datalek.

11 – Gevolgen melding datalekken

 1. Indien het datalek negatieve gevolgen heeft voor betrokkenen, dan doet de interne verantwoordelijke er alles aan om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 
 2. Afhankelijk van de aard en de omvang van het datalek voor betrokkenen bepaalt de interne verantwoordelijke:
 • op welke wijze betrokkenen worden geïnformeerd (waaronder in ieder geval de mededelingen worden gedaan welke soorten persoonsgegevens getroffen zijn, wat de mogelijke gevolgen zijn, welke maatregelen AllFit.nl neemt en op welke wijze betrokkenen zelf de schade kunnen voorkomen of beperken)
 • welke nazorg betrokkenen krijgen
 • welke acties in het belang van de organisatie noodzakelijk zijn
 1. Indien een datalek heeft plaatsgevonden – ongeacht of deze is gemeld of niet – worden zo spoedig mogelijk adequate technische en/of organisatorische maatregelen getroffen om toekomstige gelijksoortige datalekken te voorkomen.

12 – Bijhouden register datalekken

De interne verantwoordelijke houdt een register bij van alle datalekken, waarin alle gegevens rondom het datalek worden geregistreerd, zoals:

 • een omschrijving van het incident
 • datum en tijdstip van het datalek
 • datum en tijdstip ontdekking van het datalek?
 • omschrijving van de soort gelekte persoonsgegevens
 • omschrijving van de categorie(en) van betrokkenen die zijn getroffen
 • omschrijving aantal betrokkenen (bij benadering) 
 • of ook gegevens van personen in andere EU-landen zijn gelekt
 • of het incident is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en zo ja datum en tijdstip melding
 • of het incident is gemeld aan de betrokkenen en zo ja, datum en tijdstip melding
 • op welke wijze betrokkenen zijn geïnformeerd
 • de gevolgen van het datalek, met indien mogelijk vermelding van datum en tijdstip 
 • welke technische en/of organisatorische maatregelen zijn getroffen na het datalek, met vermelding van datum en tijdstip

Dit protocol meldplicht datalekken is opgemaakt op 06 november 2020.